top of page
podání ruky

Členové platformy

ARA ART, z.s.

ARA ART propojuje lidi, umění, akci i přesvědčení v souvislou činnost – ARTIVISMUS. Zabývá se uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská LGBT+ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace.

 

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Naším posláním je posilování místních komunit, podpora občanské angažovanosti a účasti veřejnosti na rozvoji obcí, měst a regionů. Díky dlouhodobému působení v Plzeňském kraji, intenzivní spolupráci s partnery z řad samosprávy, neziskových organizací, základních a středních škol, podnikatelů i aktivních jednotlivců známe a stále hlouběji poznáváme území, ve kterém působíme, jeho problémy a možnosti. Nedílnou součástí naší činnosti je vzdělávání ve výše uvedených tématech, sdílení zkušeností z národní i mezinárodní úrovně a tvorba dlouhodobých rozvojových strategií.

 

Tady a Teď, o.p.s.

Naším posláním je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Činnost organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné. Vycházíme z přesvědčení, že lidé, kteří žijí v podmínkách sociálního vyloučení si osvojují způsoby jednání, které jim brání v příležitostech a komplikují jim integraci do života mimo uzavřený svět sociálního vyloučení.

 

Blízký soused, z.s. 

Pomáháme dětem být dětmi, aby z nich vyrostli lepší dospělí! Snažíme se dát šanci dětem z problematického prostředí, aby se důstojně zařadily do naší společnosti. Naše děti jsou převážně romské národnosti. Máme pravidelnou klubovou činnost, doučování, motivační akce za dobré chování. Při všech aktivitách se snažíme nechat děti nahlédnout do "našeho světa", nabídnout jim křesťanský hodnotový systém. V návaznosti na práci s dětmi se v posledních několika letech věnujeme i jejich rodinám.

 

Člověk v tísni, o.p.s.

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

 

Ponton, z.s.

Organizace Ponton, z.s. vznikla v říjnu 1996 v Plzni (do roku 2006 se jmenovala Společenství „Začít spolu“ a do 15.11.2015 také Ponton, občanské sdružení).

Cílem spolku je podporovat volnočasové, sociální, vzdělávací, kulturní a další rozvojové a preventivní projekty vedoucí k aktivizaci a propojování zdrojů jednotlivců, skupin a společnosti.

Poslání spolku: Aktivně rozvíjíme děti a mladé lidi, aby sami uměli pozitivně ovlivňovat svůj život.

 

 

Městská charita Plzeň

Městská charita Plzeň (MCHP) je ve smyslu Kán 116 CIC 1983 veřejnou církevní právnickou osobou, která nabývá právní subjektivitu rozhodnutím biskupa plzeňského a je součástí Církve římskokatolické.

Účelem zřízení MCHP je zajištění poslání Církve římskokatolické na území plzeňské diecéze v oblasti hmotné a duchovní dobročinnosti v souladu s ustanovením Kán. 114 § 2 CIC 1983.

MCHP zejména zajišťuje pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a její koordinaci.

Oblastní charita Rokycany

Posláním naší organizace je zlepšení kvality života osob v nepříznivé sociální situaci, jejich začlenění do běžné společnosti dle svých představ a přání. Poskytováním služby je snižováno riziko sociálního vyloučení. Oblastní charita Rokycany je účelové zařízení římskokatolické církve s právní subjektivitou (církevní právnická osoba). Formálně spadá pod správu Diecézní charity Plzeň, která tvoří spolu s ostatními Diecézními Charitami v ČR, Charitu Česká republika. Jde o římskokatolickou nestátní neziskovou organizaci, jež se zaměřuje na poskytování sociálních služeb a potravinové pomoci potřebným lidem nejen na území rokycanského regionu. Současně se zaměřuje na předcházení sociálního vyloučení potřebných.

 

Oblastní charita Klatovy

Jsme nezisková organizace, která je součástí Charity Česká republika, největšího nestátního poskytovatele sociálních a zdravotních služeb u nás.

Poslání a cíle charity stojí na křesťanských základech, konkrétně na dobročinnosti, nebo-li praktické lásce (latinsky charitas) tady na zemi, která se projevuje konkrétní pomocí člověku, v jeho starostech, nouzi či v jakékoli tíživé situaci.

 

Amare čhave, z.s.

Pomáháme romské populaci, její integraci ve společnosti, vzdělávání, rozvoji a podpoře kulturních a sportovních aktivit.

 

 

Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajské úřady zřizují pozici koordinátora pro romské záležitosti (dále jen „krajský koordinátor“) podle §67 zákona 129/2000 Sb. o krajích. Dle §6 zákona 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

 

Krajský koordinátor se řídí Metodikou k zabezpečení výkonu agendy integrace příslušníků romské komunity do společnosti. Tuto metodiku vypracovala Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR v souvislosti s plněním strategických cílů Strategie romské integrace do roku 2020.

 

Krajský koordinátor spolupracuje a poskytuje nebo zprostředkovává metodické vedení romským poradcům nebo pracovníkům pověřeným agendou romských záležitostí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

 

Město Plzeň

Vytváří, realizuje a koordinuje naplňování Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního města Plzně, včetně zpracovávání potřebných analýz a metodických materiálů, společně s návaznými dokumenty.

Tvoří a ověřuje metodiky sociální práce v oblasti bydlení a vyhodnocuje úspěšnost modelů sociálního a dostupného bydlení.

Komplexně zodpovídá za problematiku bezdomovectví a sociálního vyloučení na území města Plzně, navrhuje a realizuje opatření v dané oblasti v rovině sociálních služeb, sociální práce dostupného bydlení v součinnosti s konkrétními partnery, dle povahy řešení. Vyjma problematiky související́ s porušováním veřejného pořádku a opatřeními vedoucími k omezení bezpečnostních rizik a kriminality na území města Plzně.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás

bottom of page