top of page
Foto_Plzen.jpg

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji

O PROJEKTU

Informace o projektu

Projekt spočívá v iniciaci vzniku a vzniku Platformy pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji, která bude fungovat jako konzultační orgán pro tvorbu a vyhodnocování veřejných politik v Plzeňském kraji. Činnost Platformy bude úzce provázána se základním předpokladem úspěšné integrace, kterou představuje standardní bydlení. V rámci projektu bude také rozvíjen, monitorován a evaluován systém zajišťování bydlení osobám v bytové nouzi (romským jednotlivcům a rodinám) na běžném realitním trhu, který spolu s vlastní činností Platformy představuje základní stavební kámen projektu a jeho příspěvek k integraci Romů. Nedílnou součástí aktivit projektu je i realizace vzdělávacích akcí pro zástupce veřejné správy, vzdělávacích institucí i poskytovatelů sociálních a návazných služeb působících v oblasti integrace Romů a dále realizace široce pojaté informační kampaně, která umožní širokou komunikaci dosažených výstupů projektu, i oslovení specifických stakeholderů, kteří budou do realizace projektu zapojeni. Projekt je realizován v širokém partnerství, jak s neziskovými organizacemi, tak s partnery z veřejné správy (Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň). Jeho realizaci podporují i další města a organizace v Plzeňském kraji a ČR. 

The project aims to initiate establishment of the Platform for the improvement of Roma integration in the Plzen Region. The Platform will serve as a consultation body for development and evaluation of public policies in the Plzen Region. Activities of the Platform will be closely linked to key premise of successfull integration, which is ensuring standard housing. The project will develop, monitor and evaluate a system of providing housing for disadvantaged people in housing need (Roma individuals and families) within the current real estate market, which together with the Platform's own activities is the key building block of the project and its ontribution to Roma integration. An important part of the project are educational activities provided for representatives of public administration, educational institutions and providers of social and related services in the field of Roma integration, as well as the broad information campaign aimed to communicate project outcomes and address and involve key stakeholders. The project is implemented in a broad partnership, both with non-profit organizations and wit partners from the public administration (Pilsen Region and the Statutory City of Pilsen). Its implementation is also supported by other cities and organizations in the Pilsen Region and CR.

ČLENOVÉ PLATFORMY

Členové platformy

ORGANIZACE

Spolupracující organizace

Logo.jpeg
Araart.png
Tady a ted logo.png
CPKP logo.png

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás

bottom of page