top of page

O projektu

Hlavním cílem projektu je podpora posilování identity a postavení Romů v Plzeňském kraji a vytvoření nástrojů k jejich efektivní integraci. Cíle bude dosaženo realizací klíčových aktivit projektu, které jsou svojí komplexností v souladu s řešenou problematikou a jsou funkčně propojeny tak, aby jejich realizace směřovala k naplnění cíle projektu.

- Platforma - Hlavním cílem aktivity je zapojit Romy, romské a proromské organizace působící v Plzeňském kraji do procesů, které utváří politické rozhodování v oblastech týkajících se romské integrace. V Plzeňském kraji dosud neexistovala platforma, která by Romy sjednotila a do těchto procesů zapojila. Potřebu vytvoření platformy vnímají jak partneři projektů z řad veřejné správy, tedy Plzeňský kraj a město Plzeň, tak další obce v PK, kterých se tato problematika dotýká. Platforma bude tlumočit představitelům veřejné správy v PK aktuální problémy v oblasti integrace Romů a bude poskytovat zpětnou vazbu při přípravě a realizaci integračních politik a strategických dokumentů týkajících se této oblasti.

Prostřednictvím působení Platformy bude projekt podporovat dialog mezi představiteli Romů, organizacemi pracujícími převážně s Romy, veřejnou správou a dalšími subjekty zapojenými do romské integrace. Platforma bude napomáhat ke zmocňování Romů a posilování jejich schopností při vyjednávání a prosazovaní vlastních zájmů.

- Bydlení - Tato aktivita spočívá v rozvoji a posilování systému, který umožňuje vstup jedinců a rodin diskriminovaných na trhu s bydlením na tento trh. Jejím obsahem je zprostředkování bydlení konkrétním diskriminovaným jedincům a rodinám nacházejícím se v bytové nouzi, které je základním předpokladem integrace a cestou k řešení dalších sociálních problémů souvisejících s vyloučením ze standardního bydlení. Na základě této činnosti budou analyzovány bariéry bránící romským rodinám a jednotlivcům v přestupu ze substandardního do standardního bydlení a vyhodnocovány postupy, které tomuto přestupu a udržení si bydlení napomáhají. A jak to funguje?

Pod značkou Víc než jen bydlení II (www.vicnezjenbydleni.cz) provozujeme sociálně zodpovědná realitní službu, která zprostředkovává bydlení pro diskriminované jedince a rodiny v bytové nouzi. Ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů a sociálními pracovníky zprostředkováváme dlouhodobé bydlení potřebným jednotlivcům i rodinám. Zabýváme se i příčinami, které jim brání si byt vůbec najít nebo ho udržet.

- Vzdělávání - V rámci aktivity budou realizovány vzdělávací akce (workshopy, kurzy či školení) směřující k získání či prohloubení znalostí a kompetencí pracovníků veřejné správy a dalších organizací podporujících integraci Romů. Chceme tak zvýšit povědomí o jejich životě, romské historii a z ní plynoucích sociokulturních specifikách.  Cílem aktivity je zlepšení povědomí o Romech mezi pracovníky těch částí veřejné správy, které jsou klíčové pro řešení problémů, jimž romská minorita čelí. Hlavním výsledkem realizace kurzů bude zlepšení spolupráce a komunikace mezi oběma stranami.

- Publicita projektu - V rámci projektu připravujeme také informační kampaň. Jejím cílem je seznámit veřejnost s možnostmi integrace a oslabit předsudky, které jsou stále v majoritní společnosti tak silně zakořeněné a často Romům znemožňují přístup k plnohodnotnému bydlení a v důsledku pak brání i jejich úspěšné integraci. Prostřednictvím informační kampaně budou komunikovány pozitivní zkušenosti a příklady dobré praxe získané realizací ostatních aktivit projektu, což napomůže k vytváření dobrého obrazu Romů směrem k majoritní společnosti.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás

bottom of page